Hạng mục   
– Thi công sửa chữa lắp đặt và đại tu két khí.
– Sửa chữa lò hơi
Khách hàng: Công ty Phân đạm & Hoá chất Hà Bắc
Năm: 2010