Công ty COMA2 tổng kết báo cáo tài chính năm 2014 gửi cổ đông công ty

Trân trọng cảm ơn!