Triển khai công tác phòng chống Covid-19 trong ĐHCĐ 2021.
Vui lòng kích xem tại đây