Xem tại đây

bn

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Luận (bên trái) và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hướng Dương (bên phải)