KẾT QUẢ HỌP ĐHCĐ NĂM 2023

(Vui lòng xem file đính kèm)

  1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
  2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.