Kết quả họp ĐHCĐ năm 2022, vui lòng xem file đính kèm.

  1. Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022.
  2. Biên bản ĐHCĐ năm 2022